Neurologické oddělení - Neurologická JIP - iktová jednotka

V červenci 2005 byla po rozsáhlé rekonstrukci zprovozněna neurologická jednotka intenzivní péče, jejíž provoz je souběžný s interní JIP. Jedná se o dobře a moderně vybavené pracoviště, a to jak po stránce technické, tak zejména personální. Na léčbě pacientů se podílí erudovaný neurolog, internista a dle potřeby i anesteziolog, jakož i tým zkušených zdravotních sester, ošetřovatelek a rehabilitačních pracovníků. Z péče na neurologické JIP profitují zejména nemocní s akutními cévními mozkovými příhodami, kteří tvoří většinu neurologických pacientů. Dále zde bývají umístěni pacienti s nahromaděním epileptických záchvatů, pacienti po mozkových či míšních operacích, pacienti s nervosvalovým onemocněním se selháváním dýchacích funkcí.

Na základě zkušeností celého odborného týmu s léčbou akutní mozkové příhody (mrtvice mozková, neboli iktus, mozkový infarkt), získalo pracoviště certifikát „iktové centrum“ a je začleněno do celonárodní sítě center, schopných poskytnout neodkladnou péči pacientům s mozkovou mrtvicí. Součástí léčby mozkového infarktu je takzvaná systémová trombolýza, která o 30% zvětšuje šanci pacienta na kompletní uzdravení. Na naší JIP touto metodou léčíme téměř 10% přijatých pacientů. Toto číslo je díky zkušenostem odborného personálu, organizačním opatřením a spolupráci se záchrannou službou asi trojnásobně vyšší, než je celorepublikový průměr.
Hlavní podmínkou pro podání této léčby je co nejkratší doba od nástupu příznaků. Po uplynutí 4 a půl hodiny od nástupu prvních příznaků mozkové mrtvice, již tuto léčbu podat nelze a pacient ztrácí šanci na uzdravení.

Na jaře roku 2010 prošlo odborné pracoviště řadou přísných kontrol a nemocnici byl Ministerstvem zdravotnictví ČR udělen "statut iktového centra". Na základě těchto šetření tak vzniklo v naší zemi 10 komplexních cerebrovaskulárních center a 23 iktových center, schopných poskytnout neodkladnou péči pacientům s mozkovou mrtvicí. 

Cévní mozková příhoda je poměrně často se vyskytující závažné onemocnění s nejčastější příčinou úmrtí a trvalé invalidity a dalších závažných komplikací často u jedinců, kteří do té doby vedou aktivní život. Pro úspěšnou léčbu nestačí pouze prostředky, ale je poměrně zásadní organizace péče, resp. dobrá návaznost přednemocniční péče s péčí nemocniční. Celá filosofie koncepce koncentrace centralizované péče stojí na lepší organizaci těchto dvou složek; stojí na principu rychlého, včasného, okamžitého transportu pacienta, a to nikoli na nejbližší pracoviště, ale na pracoviště specializovaná.


 

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps