Pro pacienty

Vyřizování stížností

Stížnostní agenda je vedena v souladu § 93 zák. č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

1. Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

a) pacient,
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
d) osoba zmocněná pacientem.


Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

2. Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen "stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

3. Poskytovatel je povinen:

a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,
c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Stížnost může být zaslána poštou na sídlo nemocnice (KHN, Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město) nebo elektronicky na khn@khn.cz, dále může být podána písemně na sekretariát ředitele nebo podatelnu, v mimopracovní době (odpoledních a nočních hodinách) a dnech pracovního volna je možné písemnou stížnost předat na recepci.
Případné osobní stížnosti je možné podat na sekretariátě ředitele. V případě, že ji nelze ihned vyřídit, sepíše se záznam, kde stěžovatel stručně uvede jen skutkové okolnosti a důvody stížnosti.
Písemný záznam z telefonické stížnosti nebude pořizován, stěžovatel bude vyzván k písemnému podání.
Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.

revize 04/2018

Klika Miroslav
Zveřejněno: 18. 04. 2018

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps