Pro pacienty

Vyřizování stížností

Stížnostní agenda je vedena v souladu se zák. č. 372/2011 Sb. Řeší externí stížnosti na činnost nemocnice a jejich zaměstnanců a taktéž stížnosti zaměstnanců Karvinské hornické nemocnice a.s. Zodpovědnou osobou za vedení evidence o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení je sekretariát ředitele,  p. Wojnarová Marcela, tel. 596 380 441.

 1. Dotčené nebo oprávněné osoby mají právo si stěžovat na jakoukoliv činnost nemocnice nebo jejich zaměstnanců.
 2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.
 3. Rozpor nebo stížnost lze podat písemně i ústně. Při písemném podnětu je nutno rozpor nebo stížnost zaevidovat. Pokud je rozpor nebo stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše se záznam (stručně jen skutkové okolnosti a důvody rozporu nebo stížnosti) a stěžovatel tento záznam podepíše.
 4. Podání stížnosti v době ÚPS - informace pro stěžovatele na recepci.
 5. Nemocnice má povinnost prošetřit skutečnosti v rozporu nebo stížnosti uvedené a v případě, že je rozpor nebo stížnost opodstatněná, navrhnout stěžovateli, příp. jeho blízkým, ústní projednání.
 6. Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení, tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě písemně vyrozuměn.
 7.  Jde-li o stížnost, jejíž vyřízení nemocnici nepřísluší, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu, je-li to z podnětu zřejmé kterému.
 8.   O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je nemocnice povinna informovat stěžovatele.
 9.   Nemocnice umožní stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. 
 10. Bude-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je nemocnice bezodkladně povinna učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
 11. Pokud stěžovatel s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, kde zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením jeho rozporu nebo stížnosti.
 12. Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, je nemocnice povinna mu na jeho vyžádání poskytnout včasnou a nutnou součinnost.

Anonymní stížnosti se nebudou vést v evidenci stížnostní agendy a nebudou prošetřovány  podle shora uvedených zásad.

Klika Miroslav
Zveřejněno: 12. 06. 2017

Jak se k nám dostanete

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Napište nám

Jméno:
Email:
Telefon:
Opište kontrolní text "khn":