Pro pacienty

Práva pacientů

(výňatek informací ze Zákona č. 372 / 2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

 

Pacient má právo:

 1. Na poskytování zdravotních služeb (ZS) pouze se svobodným a informovaným souhlasem
 • vzdání se práva na informace je pokládáno za souhlas
 • souhlas lze kdykoliv odvolat
 1. Na poskytování ZS na náležité odborné úrovni.
 2. Zvolit si poskytovatele ZS pokud zákon nestanoví jinak (např. záchranná služba, pracovnělékařské služby, izolace, karanténa, ochranné léčení).
 3. Vyžádat si konzultační službu od jiného zdravotnického pracovníka (neplatí u neodkladné péče, konzultace není hrazená z všeobecného zdravotního pojištění).
 4. Na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.
 5. Na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.
 6. Přijímat návštěvy – v souladu s vnitřním řádem nemocnice.
 7. Přijímat duchovní – v souladu s vnitřním řádem nemocnice.
 8. Být předem informován o ceně ZS, mít vystaven účet v listinné podobě.
 9. Znát jména zdravotnických pracovníků.
 10. Odmítnout přítomnost osob přímo nezúčastněných na zdravotní péči (studenti).
 11. Na jemu obvyklý způsob dorozumívání (tlumočení, znaková řeč) – hradí pacient.
 12. Na přítomnost psa se speciálním výcvikem, a to v souladu s vnitřním řádem nemocnice.
 13. Na veškeré informace o zdravotním stavu.
 • Informace o zdravotním stavu obsahuje informace o:
 • příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji,
 • účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích    
 • jiných možnostech poskytnutí ZS, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích
 • další potřebné léčbě,
 • omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav.
 • Na kladení a odpovězeni otázek pacienta nebo osoby pacientem určené.
 • Pacient má možnost vzdát se práva na informace.
 • Určit osoby nebo vyloučit osoby k podávání informací; nemůže – li pacient určit oprávněné osoby, mají toto právo osoby blízké – pokud to pacient předtím nezakázal.
 • Do 15 let jsou poskytovány informace podle rozumové vyspělosti, od 15 let v plném rozsahu.
 • Nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat opisy a kopie – náklady hradí pacient.
 1. Odmítnout navrhovanou ZS – nutné písemné odmítnutí, revers.
 2. Aby byl brán zřetel na jím dříve vyslovené přání ve věci souhlasu nebo nesouhlasu s určitými ZS, pokud nebude schopen tento projev učinit v určitém zdravotním stavu.  
 3. Na předání informace nezbytné k zajištění návaznosti ZS.
 4. Na informace o dalších, návazných ZS, sociálních a rehabilitačních službách.
 5. Na vybavení léčivy při propuštění z hospitalizace na dobu 3 dnů.
 6. Znát a povinnost řídit se vnitřním řádem nemocnice.
 7. Podat stížnost na postup poskytovatele ZS nebo jeho zaměstnanců, a to k vedení nemocnice nebo k registrujícímu správnímu orgánu – krajskému úřadu.
Kuzník Aleš
Zveřejněno: 19. 12. 2013

Jak se k nám dostanete Mapy.cz

Náhodně z fotogalerie

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Jak se k nám dostanete Google maps